Als u terugkoppeling over hoe we onze nieuwe website beter te doen neem dan contact met ons op en wij zouden graag van u te  

Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Huisregels

 • Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliŽnt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen.
 • De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliŽnt aanwezig zijn.
 • Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair of collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliŽnt vragen.
 • Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliŽnt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliŽnt dit direct aan te geven. Indien de cliŽnt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst en deze dient ook getekend te worden sinds de Privacy wet 25 mei 2018 van kracht gaat
 • De therapeut handelt met grote zorg, maar de kans op blauwe plekken, zwellingen of beschadiging van de huid is niet geheel uit te sluiten. Indien dit mocht gebeuren is de therapeut verantwoordelijk voor correcte verzorging. Verder valt dit onder het eigen risico van de cliŽnt.
 • De therapeut en cliŽnt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliŽnt toegang tot het pand te ontzeggen.
 • In geval van calamiteiten dient de cliŽnt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Privacy

Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. Dit gebeurt volgens de eisen van het college van Bescherming Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliŽnt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen. De cliŽnt kan zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief. Hierbij worden naam, e-mailadres en geslacht van de cliŽnt opgeslagen volgens de eisen van het college van Bescherming Persoonsgegevens. De therapeut is verantwoordelijk voor correcte beveiliging van de database waar de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden die niet aan de cliŽnt gemeld zijn en persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Betalingsvoorwaarden

 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, geldt het volledige tarief van 55 euro. Dit geldt ook voor eerste afspraken.
 • Bij voorkeur betalen met pin.
 • Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve  de factuur uiterlijk binnen 31 dagen van de factuurdatum betalen.
 • Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim vanaf de 31ste dag. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is.
 • Als de behandelaar u een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover Ä 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen,dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

Zorgverzekering

 • De therapeut staat ingeschreven bij de KAB, Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, en bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (registratienummer D3487).
 • Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliŽnt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliŽnt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten

 • De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). Link naar KAB
 • Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliŽnt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliŽnt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de NVA. NVA: 033-4616141, www.acupunctuur.nl
 
Acupunctuur Leidschendam   't Hert 12   2266NG   Leidschendam  tel: 0640028241
  Site Map